لطفا جهت دریافت مدارک دوره های کارکنان دولت از گزینه های زیر دوره مربوطه را انتخاب و فرم مورد نظر را بصورت دقیق تکمیل نمائید.

نام

نام خانوادگی

شماره شناسنامه

کد ملی

کد پرسنلی

سازمان یا اداره منطقه مربوطه:

جنسیت

دوره مورد نظر:

کارت ملی(اسکن شده)

آپلود صفحه اول شناسنامه

کد امنیتی


!