0
شنبه 31 فروردین 1398
پروژه های متلب
استخراج اشیا از تصاویر بصری با استفاده از شبکه عصبی عمیق؛ پردازش تصویر با استفاده از شبکه عصبی عمیق؛ شبکه عصبی عمیق؛ Deep neural network
استخراج اشیا از تصاویر بصری با استفاده از شبکه عصبی عمیق؛ پردازش تصویر با استفاده از شبکه عصبی عمیق؛ شبکه عصبی عمیق؛ Deep neural network
قیمت:18000 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
برنامه نویسی متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
دانلود فایل متلب و گزارش
تشخیص سرطان با الگوریتم کلونی مورچگان و شبکه عصبی ؛ کد متلب تشخیص بیماری سرطان با الگوریتم کلونی مورچگان و شبکه عصبی
تشخیص سرطان با الگوریتم کلونی مورچگان و شبکه عصبی ؛ کد متلب تشخیص بیماری سرطان با الگوریتم کلونی مورچگان و شبکه عصبی
قیمت:23000 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
برنامه نویسی متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
فایل متلب
شبیه سازی کرنل گوسی برای رگرسیون با متلب، کد متلب کرنل گوسی برای رگرسیون، gausssian kernel regression
شبیه سازی کرنل گوسی برای رگرسیون با متلب، کد متلب کرنل گوسی برای رگرسیون، gausssian kernel regression
قیمت:6900 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
برنامه نویسی متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
فایل متلب
شبیه سازی فیلتر پایین گذر با متلب، کد متلب فیلتر پایین گذر،
شبیه سازی فیلتر پایین گذر با متلب، کد متلب فیلتر پایین گذر،
قیمت:6900 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
برنامه نویسی متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
فایل متلب
بهینه سازی توابع با الگوریتم ژنتیک موازی با متلب ، الگوریتم ژنتیک موازی با متلب، کد متلب الگوریتم ژنتیک موازی برای بهینه سازی توابع.
بهینه سازی توابع با الگوریتم ژنتیک موازی با متلب ، الگوریتم ژنتیک موازی با متلب، کد متلب الگوریتم ژنتیک موازی برای بهینه سازی توابع.
قیمت:23000 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
برنامه نویسی متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
فایل متلب
کد متلب سیستم های تقسیم سفارش با فازی سوگنو؛ کد متلب سیستم های fractional-order با فازی سوگنو؛
کد متلب سیستم های تقسیم سفارش با فازی سوگنو؛ کد متلب سیستم های fractional-order با فازی سوگنو؛
قیمت:23000 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
برنامه نویسی متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
فایل متلب
کد متلب پروژه مسیریابی ربات با الگوریتم یادگیری تقویتی _Q-Learning؛ کد متلب مسیریابی ربات با یادگیری تقویتی؛
کد متلب پروژه مسیریابی ربات با الگوریتم یادگیری تقویتی _Q-Learning؛ کد متلب مسیریابی ربات با یادگیری تقویتی؛
قیمت:16900 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
برنامه نویسی متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
دانلود فایل متلب
طراحی کنترلر فازی برای تانکر کشتی؛ کنترلر فازی برای تانکر با متلب؛ طراحی کنترلر فازی با متلب
طراحی کنترلر فازی برای تانکر کشتی؛ کنترلر فازی برای تانکر با متلب؛ طراحی کنترلر فازی با متلب
قیمت:11900 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
دانلود فاایل متلب و گزارش
تبدیل موجک Daub 14،Daub16،Daub18 بدون استفاده از توابع داخلی + متلب؛
تبدیل موجک Daub 14،Daub16،Daub18 بدون استفاده از توابع داخلی + متلب؛
قیمت:9900 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
تبدیل موجک Daub 4 + متلب؛ Daub 4 Wavelet Transform؛
تبدیل موجک Daub 4 + متلب؛ Daub 4 Wavelet Transform؛
قیمت:5900 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
تمایز عددی براساس تبدیل موجک + متلب؛ Wavelet Transform؛
تمایز عددی براساس تبدیل موجک + متلب؛ Wavelet Transform؛
قیمت:7800 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
شبیه سازی ساختاری وابسته به spike time + متلب؛
شبیه سازی ساختاری وابسته به spike time + متلب؛
قیمت:8800 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
Mesh voxelisation در روش رشد ناحیه + متلب؛ Region Growing؛
Mesh voxelisation در روش رشد ناحیه + متلب؛ Region Growing؛
قیمت:9500 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
توابع روش jacobi + متلب؛ تابع روش jacobi؛
توابع روش jacobi + متلب؛ تابع روش jacobi؛
قیمت:17000 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
روش تفاضل محدود به کمک روش های Jacobi + متلب؛
روش تفاضل محدود به کمک روش های Jacobi + متلب؛
قیمت:6700 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
توابع روش گشتاوری تعمیم یافته؛ توابع GMM+متلب؛
توابع روش گشتاوری تعمیم یافته؛ توابع GMM+متلب؛
قیمت:15000 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
بخش بندی و برچسب گذاری پیکسل مبتنی بر GMM EM + متلب؛
بخش بندی و برچسب گذاری پیکسل مبتنی بر GMM EM + متلب؛
قیمت:5400 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
الگوریتم انتظار حداکثر با استفاده از مدل مخلوط گوسی+متلب؛
الگوریتم انتظار حداکثر با استفاده از مدل مخلوط گوسی+متلب؛
قیمت:5500 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
GMM مبتنی بر الگوریتم حداکثر انتظار+ متلب؛
GMM مبتنی بر الگوریتم حداکثر انتظار+ متلب؛
قیمت:6900 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
الگوریتم EM برای مدل مخلوط گوسی با نویز پس زمینه در GMM +متلب؛
الگوریتم EM برای مدل مخلوط گوسی با نویز پس زمینه در GMM +متلب؛
قیمت:7300 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
تبدیل کسینوسی گسسته جهت دار و تحلیل مولفه اصلی مبتنی بر فیوژن ؛
تبدیل کسینوسی گسسته جهت دار و تحلیل مولفه اصلی مبتنی بر فیوژن ؛
قیمت:9100 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
توابع برنامه نویسی پویا + متلب؛ تابع برنامه نویسی پویا؛
توابع برنامه نویسی پویا + متلب؛ تابع برنامه نویسی پویا؛
قیمت:23000 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
تخمین پارامترهای پویا و فاصله اطمینان+ متلب؛
تخمین پارامترهای پویا و فاصله اطمینان+ متلب؛
قیمت:8400 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
تیوری سیستم های پویا در برنامه نویسی پویا + متلب؛ سیستم داینامیک؛ سامانه داینامیکی؛
تیوری سیستم های پویا در برنامه نویسی پویا + متلب؛ سیستم داینامیک؛ سامانه داینامیکی؛
قیمت:7800 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
نرم افزار توابع با محاسبات متفاوت از بازی CopsRobber با برنامه نویسی پویا + متلب؛ Dynamic Programming؛
نرم افزار توابع با محاسبات متفاوت از بازی CopsRobber با برنامه نویسی پویا + متلب؛ Dynamic Programming؛
قیمت:6500 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
یافتن مسیر بهینه در یک ناحیه به کمک برنامه نویسی پویادر متلب؛ Finding optimal path on a terrain in dynamic programing؛
یافتن مسیر بهینه در یک ناحیه به کمک برنامه نویسی پویادر متلب؛ Finding optimal path on a terrain in dynamic programing؛
قیمت:8900 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
ترکیب بافت تصاویر به کمک برنامه نویسی پویا + متلب؛ image quilting texture synthesize؛
ترکیب بافت تصاویر به کمک برنامه نویسی پویا + متلب؛ image quilting texture synthesize؛
قیمت:9400 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
توابع مدولاسیون دامنه+متلب؛ مدولاسیون دامنه؛ function of Amplitude modulation؛
توابع مدولاسیون دامنه+متلب؛ مدولاسیون دامنه؛ function of Amplitude modulation؛
قیمت:20000 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
مدولاسیون دامنه همزمان و غیرهمزمان+متلب؛Synchronous and asynchronous؛
مدولاسیون دامنه همزمان و غیرهمزمان+متلب؛Synchronous and asynchronous؛
قیمت:7800 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
نویز مدولاسیون دامنه مرتبه دوم + متلب؛ مدولاسیون دامنه؛Amplitude modulation
نویز مدولاسیون دامنه مرتبه دوم + متلب؛ مدولاسیون دامنه؛Amplitude modulation
قیمت:7500 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
نشان دادن سیگنال انالوگ را بصورت پالس های دیجیتال توسط مدولاسیون Pulse code در متلب؛مدولاسیون دامنه ؛Amplitude modulation؛
نشان دادن سیگنال انالوگ را بصورت پالس های دیجیتال توسط مدولاسیون Pulse code در متلب؛مدولاسیون دامنه ؛Amplitude modulation؛
قیمت:7200 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
دامنه باینری shift keying در متلب؛ مدولاسیون دامنه ؛Binary amplitude shift keying؛
دامنه باینری shift keying در متلب؛ مدولاسیون دامنه ؛Binary amplitude shift keying؛
قیمت:6400 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
مثال هایی از شبیه سازی مدولاسیون دامنه با متلب؛ Amplitude modulation؛
مثال هایی از شبیه سازی مدولاسیون دامنه با متلب؛ Amplitude modulation؛
قیمت:9000 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
یک پیاده سازی پایه از مدولاسیون و دی مدولاسیون برای مبتدیان + متلب؛ Amplitude modulation؛
یک پیاده سازی پایه از مدولاسیون و دی مدولاسیون برای مبتدیان + متلب؛ Amplitude modulation؛
قیمت:5900 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
مدولاسیون دامنه و تولید موج dsbsc + متلب؛ مدولاسیون دامنه ؛Amplitude modulation؛
مدولاسیون دامنه و تولید موج dsbsc + متلب؛ مدولاسیون دامنه ؛Amplitude modulation؛
قیمت:6400 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
دریافت سیگنال های مدولاسیون دامنه + متلب؛ مدولاسیون دامنه؛ Amplitude modulation؛
دریافت سیگنال های مدولاسیون دامنه + متلب؛ مدولاسیون دامنه؛ Amplitude modulation؛
قیمت:6200 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
مدولاسیون دامنه dsb, ssb + متلب؛Amplitude modulation؛ مثالی از مدولاسیون دامنه؛
مدولاسیون دامنه dsb, ssb + متلب؛Amplitude modulation؛ مثالی از مدولاسیون دامنه؛
قیمت:6100 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
توابع درونیابی دوخطی+متلب ؛ Bilinear Interpolation؛
توابع درونیابی دوخطی+متلب ؛ Bilinear Interpolation؛
قیمت:15000 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
برنامه جعبه ابزار Nurbs با درونیابی دوخطی +متلب؛ Bilinear Interpolation؛
برنامه جعبه ابزار Nurbs با درونیابی دوخطی +متلب؛ Bilinear Interpolation؛
قیمت:6200 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
یک نسخه خیلی سریع از imresize برای پردازش ویدیو در درون یابی دوخطی+متلب؛ Bilinear Interpolation؛
یک نسخه خیلی سریع از imresize برای پردازش ویدیو در درون یابی دوخطی+متلب؛ Bilinear Interpolation؛
قیمت:6700 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
سری فوریه اصلاح سینوسی+متلب؛ نشان دادن تعداد هارمونیک ها توسط اصلاح سینوسی؛
سری فوریه اصلاح سینوسی+متلب؛ نشان دادن تعداد هارمونیک ها توسط اصلاح سینوسی؛
قیمت:6100 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
سری فوریه با استفاده از قضیه پارسوال+متلب؛قضیه پارسوال ؛سری فوریه؛
سری فوریه با استفاده از قضیه پارسوال+متلب؛قضیه پارسوال ؛سری فوریه؛
قیمت:8900 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
پدیده gibbs با محاسبات جهش اضافه(خارج از محدوده)+متلب؛ سری فوریه؛
پدیده gibbs با محاسبات جهش اضافه(خارج از محدوده)+متلب؛ سری فوریه؛
قیمت:6500 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
سری فوریه متناهی+ متلب؛ سری فوریه؛ مثالی از سری فوریه متناهی؛
سری فوریه متناهی+ متلب؛ سری فوریه؛ مثالی از سری فوریه متناهی؛
قیمت:5500 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
سری فوریه با پالس های پریودیک +متلب؛ بررسی یافتن پالس های پریودیک در سری فوریه+متلب ؛سری فوریه؛
سری فوریه با پالس های پریودیک +متلب؛ بررسی یافتن پالس های پریودیک در سری فوریه+متلب ؛سری فوریه؛
قیمت:6500 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
سری فوریه تابع شبه درخت کریسمس+متلب؛تقریب تابع درخت مانند کریسمس با سری فوریه های متناهی مختلف + متلب؛سری فوریه؛
سری فوریه تابع شبه درخت کریسمس+متلب؛تقریب تابع درخت مانند کریسمس با سری فوریه های متناهی مختلف + متلب؛سری فوریه؛
قیمت:6200 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
کد قابل استفاده برای پس پردازش FEM در متلب؛ روش اجزاء محدود؛ روش المان محدود ؛FEM postprocessin in matlab؛Finite Element Method؛
کد قابل استفاده برای پس پردازش FEM در متلب؛ روش اجزاء محدود؛ روش المان محدود ؛FEM postprocessin in matlab؛Finite Element Method؛
قیمت:8100 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
یک مثال از تحلیل ماتریس توسط ساختار نوار دو بعدی با FDM؛روش اجزاء محدود؛ روش المان محدود؛ Finite Element Method
یک مثال از تحلیل ماتریس توسط ساختار نوار دو بعدی با FDM؛روش اجزاء محدود؛ روش المان محدود؛ Finite Element Method
قیمت:7400 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
یک مثال از تحلیل ماتریس توسط ساختار نوار سه بعدی با FEM؛روش اجزاء محدود؛ روش المان محدود؛ Finite Element Method؛
یک مثال از تحلیل ماتریس توسط ساختار نوار سه بعدی با FEM؛روش اجزاء محدود؛ روش المان محدود؛ Finite Element Method؛
قیمت:7400 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
یک مثال از توزیع شار مغناطیسی با روش اجزاء محدود؛روش المان محدود؛Finite Element Method؛FEM؛
یک مثال از توزیع شار مغناطیسی با روش اجزاء محدود؛روش المان محدود؛Finite Element Method؛FEM؛
قیمت:8500 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
کد متلب صفحه مستطیل شکل ایزوپارامتریک FEM ؛روش اجزاء محدود؛ روش المان محدود ؛Finite Element Method؛
کد متلب صفحه مستطیل شکل ایزوپارامتریک FEM ؛روش اجزاء محدود؛ روش المان محدود ؛Finite Element Method؛
قیمت:8100 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
تکنیک های مفید برای FEM+متلب؛ روش اجزاء محدود؛ روش المان محدود؛
تکنیک های مفید برای FEM+متلب؛ روش اجزاء محدود؛ روش المان محدود؛
قیمت:7900 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
شبیه سازی FEM از میکرواستریپ به کمک متلب ؛ روش اجزاء محدود ؛روش المان محدود ؛Finite Element Method؛
شبیه سازی FEM از میکرواستریپ به کمک متلب ؛ روش اجزاء محدود ؛روش المان محدود ؛Finite Element Method؛
قیمت:7700 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
شبیه سازی FEM از یک خازن با صفحات موازی +متلب؛ روش اجزاء محدود ؛روش المان محدود ؛Finite Element Method؛FEM؛
شبیه سازی FEM از یک خازن با صفحات موازی +متلب؛ روش اجزاء محدود ؛روش المان محدود ؛Finite Element Method؛FEM؛
قیمت:8900 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
عملکرد یک رگرسیون لوجستیک تک متغیره در متلب ؛ رگرسیون خطی؛
عملکرد یک رگرسیون لوجستیک تک متغیره در متلب ؛ رگرسیون خطی؛
قیمت:6900 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
نوار باریک مکعب محدود + متلب؛ رگرسیون لجستیک؛ رگرسیون خطی؛
نوار باریک مکعب محدود + متلب؛ رگرسیون لجستیک؛ رگرسیون خطی؛
قیمت:6500 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
قابلیت های رگرسیون جدید را در r2012a +متلب؛ رگرسیون لجستیک؛ رگرسیون خطی؛
قابلیت های رگرسیون جدید را در r2012a +متلب؛ رگرسیون لجستیک؛ رگرسیون خطی؛
قیمت:7500 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
برنامه برازش توسط امار متلب, بهینه سازی و برازش منحنی در رگرسیون لجستیک؛ رگرسیون خطی؛
برنامه برازش توسط امار متلب, بهینه سازی و برازش منحنی در رگرسیون لجستیک؛ رگرسیون خطی؛
قیمت:7500 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
اجرای رگرسیون لجستیک با تنظیمات قابل استفاده برای دسته بندی ارقام دست نویس +متلب؛ رگرسیون لجستیک؛
اجرای رگرسیون لجستیک با تنظیمات قابل استفاده برای دسته بندی ارقام دست نویس +متلب؛ رگرسیون لجستیک؛
قیمت:7500 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
رگرسیون لجستیک؛وایازش لوجستیک ؛ توابع رگرسیون لجستیک با کد متلب؛
رگرسیون لجستیک؛وایازش لوجستیک ؛ توابع رگرسیون لجستیک با کد متلب؛
قیمت:15000 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
توابع تجزیه و تحلیل مولفه های مستقل با کد متلب؛ توابع مولفه های مستقل؛ Independent Component Analysis؛
توابع تجزیه و تحلیل مولفه های مستقل با کد متلب؛ توابع مولفه های مستقل؛ Independent Component Analysis؛
قیمت:15000 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
ماژول پردازش داده برای ازمایش شتاب یون در تجزیه و تحلیل مولفه های مستقل + متلب؛ Independent Component Analysis ؛
ماژول پردازش داده برای ازمایش شتاب یون در تجزیه و تحلیل مولفه های مستقل + متلب؛ Independent Component Analysis ؛
قیمت:8500 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
توابع تشخیص گفتار با متلب؛ توابع بازنشانی گفتار با متلب؛function of speech recognition by matlab؛
توابع تشخیص گفتار با متلب؛ توابع بازنشانی گفتار با متلب؛function of speech recognition by matlab؛
قیمت:15000 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
تشخیص گفتار اشاره ای به کمک متلب؛ american sign language؛تشخیص کفتار تصویری +متلب؛
تشخیص گفتار اشاره ای به کمک متلب؛ american sign language؛تشخیص کفتار تصویری +متلب؛
قیمت:7900 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
پک saivdr ؛فرایند بازسازی قسمت های ازدست رفته تصاویر و ویدیو ها با متلب؛Sparsity-aware image ؛
پک saivdr ؛فرایند بازسازی قسمت های ازدست رفته تصاویر و ویدیو ها با متلب؛Sparsity-aware image ؛
قیمت:6300 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
حالت سه بعدی فرایند بازسازی قسمت های ازدست رفته تصاویر و ویدیو ها با متلب؛Image Inpainting؛Inpaint nans؛
حالت سه بعدی فرایند بازسازی قسمت های ازدست رفته تصاویر و ویدیو ها با متلب؛Image Inpainting؛Inpaint nans؛
قیمت:7500 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
فرایند بازسازی قسمت های ازدست رفته تصاویر و ویدیو ها با متلب؛Image Inpainting؛Inpaint nans؛
فرایند بازسازی قسمت های ازدست رفته تصاویر و ویدیو ها با متلب؛Image Inpainting؛Inpaint nans؛
قیمت:7500 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
توابع مربوط به روش ذوزنقه ای با کد متلب؛Trapezoidal Rule؛توابع قوانین ذوزنقه ای؛
توابع مربوط به روش ذوزنقه ای با کد متلب؛Trapezoidal Rule؛توابع قوانین ذوزنقه ای؛
قیمت:15000 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
مثال های ریاضی از روش ذوزنقه با کد متلب؛ Several kinds of mathematical examples! in matlab؛Trapezoidal Rule؛
مثال های ریاضی از روش ذوزنقه با کد متلب؛ Several kinds of mathematical examples! in matlab؛Trapezoidal Rule؛
قیمت:4200 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
پیاده سازی نقطه میانی, ذوزنقه و قانون Simpson با متلب ؛ روش ذوزنقه؛Implementation of midpoint, trapezoidal, and simpson rule؛
پیاده سازی نقطه میانی, ذوزنقه و قانون Simpson با متلب ؛ روش ذوزنقه؛Implementation of midpoint, trapezoidal, and simpson rule؛
قیمت:5500 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
روش ذوزنقه در متلب؛کد متلب پردازنده منطق فازی با قوانین ذوزنقه ای؛ Trapezoidal Rule؛Fuzzy logic processor in matlab؛
روش ذوزنقه در متلب؛کد متلب پردازنده منطق فازی با قوانین ذوزنقه ای؛ Trapezoidal Rule؛Fuzzy logic processor in matlab؛
قیمت:5700 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
حذف نویز گوسی در تصویر با کد متلب؛ Denoising guassian image؛ نویز سفید؛ نویز گوسی؛
حذف نویز گوسی در تصویر با کد متلب؛ Denoising guassian image؛ نویز سفید؛ نویز گوسی؛
قیمت:5500 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
تطبیق الگو به کمک ضریب همبستگی در متلب؛corrMatching؛تطبیق الگو؛template matching؛
تطبیق الگو به کمک ضریب همبستگی در متلب؛corrMatching؛تطبیق الگو؛template matching؛
قیمت:5900 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
توابع تبرید شبیه سازی شده؛ functions package for Simulated Annealing؛ توابع تبرید شبیه سازی شده؛
توابع تبرید شبیه سازی شده؛ functions package for Simulated Annealing؛ توابع تبرید شبیه سازی شده؛
قیمت:15000 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
تبرید شبیه سازی شده؛ نکات و ترفندهای بهینه سازی تبرید شبیه سازی شده با متلب؛ Simulated Annealing؛
تبرید شبیه سازی شده؛ نکات و ترفندهای بهینه سازی تبرید شبیه سازی شده با متلب؛ Simulated Annealing؛
قیمت:6100 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
شیب فرود در تبرید شبیه سازی شده با متلب؛ Descent gradient 1d deconvolution؛ تبرید شبیه سازی شده؛
شیب فرود در تبرید شبیه سازی شده با متلب؛ Descent gradient 1d deconvolution؛ تبرید شبیه سازی شده؛
قیمت:5900 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
فشرده سازی تصویر؛ image compression؛ فشرده سازی تصوی با متلب؛
فشرده سازی تصویر؛ image compression؛ فشرده سازی تصوی با متلب؛
قیمت:4100 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
فیلتر پایین گذر؛ low pass filter؛ کانال فیلتر پایین گذر با متلب؛
فیلتر پایین گذر؛ low pass filter؛ کانال فیلتر پایین گذر با متلب؛
قیمت:7000 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
فیلتر ذره ای؛ piv method؛ روش Particle Image Velocimetry؛ مثالی از روش PIV؛ PIV toolbox in MATLAB ؛
فیلتر ذره ای؛ piv method؛ روش Particle Image Velocimetry؛ مثالی از روش PIV؛ PIV toolbox in MATLAB ؛
قیمت:6300 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
فیلتر ذره ای؛ Pf programs؛ یک مثال از فیلتر ذره ای با متلب؛ particle filter؛
فیلتر ذره ای؛ Pf programs؛ یک مثال از فیلتر ذره ای با متلب؛ particle filter؛
قیمت:4500 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
فیلتر ذره ای؛ particle filter؛ مدل چند دیواری دو بعدی ؛ فیلتر ذره ای در متلب؛
فیلتر ذره ای؛ particle filter؛ مدل چند دیواری دو بعدی ؛ فیلتر ذره ای در متلب؛
قیمت:5900 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
الگوهای باینری محلی در ادابوست جهت تست ارتباط بین پیکسل ها؛ بوستینگ تطبیقی؛Adaboost؛ ادابوست؛Adaptive Boosting؛
الگوهای باینری محلی در ادابوست جهت تست ارتباط بین پیکسل ها؛ بوستینگ تطبیقی؛Adaboost؛ ادابوست؛Adaptive Boosting؛
قیمت:7500 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
بازسازی کامل فیلتربانک چند فازه؛ تبدیلات فوریه گسسته؛ Near perfect reconstruction polyphase filterbank؛
بازسازی کامل فیلتربانک چند فازه؛ تبدیلات فوریه گسسته؛ Near perfect reconstruction polyphase filterbank؛
قیمت:6500 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
تبدیلات فوریه گسسته؛ تفسیر هندسی DFT یک بعدی؛ Discrete Fourier transform - DFT؛
تبدیلات فوریه گسسته؛ تفسیر هندسی DFT یک بعدی؛ Discrete Fourier transform - DFT؛
قیمت:6100 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
تبدیلات فوریه گسسته یک بعدی؛ Discrete Fourier transform ؛ تبدیلات فوریه؛ DFT؛
تبدیلات فوریه گسسته یک بعدی؛ Discrete Fourier transform ؛ تبدیلات فوریه؛ DFT؛
قیمت:4200 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
تبدیلات فوریه گسسته؛ DFT & IDFT؛ تبدیل فوریه سریع IDFT؛
تبدیلات فوریه گسسته؛ DFT & IDFT؛ تبدیل فوریه سریع IDFT؛
قیمت:4500 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
تبدیلات فوریه گسسته؛ Dft & dct؛ مثالی از تبدیلات فوریه گسسته؛ Discrete Fourier transform؛
تبدیلات فوریه گسسته؛ Dft & dct؛ مثالی از تبدیلات فوریه گسسته؛ Discrete Fourier transform؛
قیمت:5100 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
تبدیلات گسسته فوریه؛Computes 1-d fourier transform؛ DFT؛تبدیلات فوریه؛Discrete Fourier transform؛
تبدیلات گسسته فوریه؛Computes 1-d fourier transform؛ DFT؛تبدیلات فوریه؛Discrete Fourier transform؛
قیمت:5500 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
دوایر تودرتو با استفاده از dft؛ دوایر تودرتو به کمک تبدیلات فوریه گسسته؛ تبدیلات فوریه گسسته؛Circular convolution using dft idft؛
دوایر تودرتو با استفاده از dft؛ دوایر تودرتو به کمک تبدیلات فوریه گسسته؛ تبدیلات فوریه گسسته؛Circular convolution using dft idft؛
قیمت:5600 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
ریله ی OFDM؛ Ofdm_rayleigh bpsk؛ Rayleigh fading ؛
ریله ی OFDM؛ Ofdm_rayleigh bpsk؛ Rayleigh fading ؛
قیمت:4700 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
زیرحامل های OFDM؛ مثالی از زیرحامل های OFDM؛ OFDM subcarriers؛
زیرحامل های OFDM؛ مثالی از زیرحامل های OFDM؛ OFDM subcarriers؛
قیمت:5400 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
منحنی احتمال خطای بیت برای QPSK با استفاده از OFDM ؛ OFDM ber Qpsk؛ Qpsk؛
منحنی احتمال خطای بیت برای QPSK با استفاده از OFDM ؛ OFDM ber Qpsk؛ Qpsk؛
قیمت:5300 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
منحنی احتمال خطای بیت برای BPSK با استفاده از OFDM ؛ OFDM ber BPSK؛
منحنی احتمال خطای بیت برای BPSK با استفاده از OFDM ؛ OFDM ber BPSK؛
قیمت:5300 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
نرخ خطای بیت با وجود فرستنده و گیرنده OFDM؛ خطای بیت فرستنده و گیرنده؛Bit error rate in OFDM؛
نرخ خطای بیت با وجود فرستنده و گیرنده OFDM؛ خطای بیت فرستنده و گیرنده؛Bit error rate in OFDM؛
قیمت:7800 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب
OFDM پایه؛ مثالی از OFDM پایه؛ basic OFDM؛ OFDM
OFDM پایه؛ مثالی از OFDM پایه؛ basic OFDM؛ OFDM
قیمت:4500 تومان
نام پروژه
زبان برنامه نویسی
متلب
چکیده پروژه
ارائه بصورت:
وورد و متلب